Kontakt

Därför bör ESG-arbetet prioriteras

publicerad 21 mars 2023

ESG (Environmental, Social samt Governance) förekommer mer och mer i både nyhetsartiklar och på bolags agendor. Dess relevans har ökat kraftigt då samhället idag förväntar sig att företagen skall leda den gröna omställningen. Det är även välkänt att ESG sedan ett antal år tillbaka används som beslutsunderlag vid investeringar och förvärv i bolag. Dessutom är ESG viktigt i employer branding-arbetet då det för många unga är en del av verksamhetens syfte, något som är av yttersta vikt för valet av arbetsgivare. 

Men kraven på företagen slutar inte där. Redan 2025 skall 2024 års resultat rapporteras enligt ”the Corporate Sustainability Reporting Directive”, ett EU-direktiv som ställer krav på hur miljöarbete och socialt ansvar rapporteras av bolagen. Dessa nya regler skall säkerställa att investerare och andra intressenter har tillgång till informationen som behövs för att utvärdera riskerna med investeringar. EU anser att organisationer med direktivet skapar en kultur av transparens i frågor som rör verksamheternas effekt på människor och miljön. Ytterligare initiativ är under behandling så trycket på förändring kommer fortsätta öka för företagen. 

ESG-arbete

Så hur arbetar en organisation med ESG? För många mindre till mellanstora verksamheter är ESG fortsatt obruten mark men det finns naturligtvis hjälp att få. En övergripande genomlysning av verksamhetens sociala inverkan och miljöpåverkan kommer belysa vilka utmaningar organisationen står inför.  

Miljö är brett som område och kan inkludera allt ifrån vad och vem inköp görs ifrån, genom hela produktionen, till valet av sätt en vara transporteras till slutanvändaren. Att förstå inte bara vad som behöver förbättras utan också vilka aspekter av verksamheten som har störst miljöpåverkan är viktigt initialt. Sedan måste organisationen prioritera, något som kan ske utifrån exempelvis störst potential, snabbast effekt eller en kombination av flera kriterier.  

I ESG ingår även det sociala arbetet och hållbarheten på arbetsplatsen, med leverantörer och hos återförsäljare. Traditionellt ett område som HR hanterat men som i och med social rapportering fått flera ytterligare dimensioner att hantera, med ökad komplexitet som följd. 

I ett scenario som detta kan organisationen addera ansvar på existerande roller för att adressera möjligheterna. Det som ofta händer då är att arbetet fastnar i ”släcka bränder”-stadiet. Vår erfarenhet är att denna lösning inte skapar optimala förutsättningar för ett strategiskt och långsiktigt ESG-arbete. Tvärtom skapas ofta frustration hos både företaget och hos den som ansvarar för projektet. Den anställde riskerar att känna sig splittrad i sina prioriteringar och undermålig för att hen inte producerar resultat. Det finns alltså en hållbarhetsaspekt för personalen att ta hänsyn till vid upplägget av sitt ESG-arbete.  

Stöd utifrån

Att ta hjälp av en interim-chef som är expert i ämnet och vet hur en bra struktur sätts, för att sen coacha och lämna över till anställd personal blir oftast mer hållbart och effektivt. Interimslösningen erbjuder erfarenhet, ökad leveranskapacitet och en trygghet för ledning gentemot styrelsen, som har det yttersta ansvaret för ESG. En lösning som borgar för en struktur som skapar långsiktiga resultat för verksamheten och samhället i stort. 

Vill ni diskutera hur vi på Interim Effect kan hjälpa till i ert ESG-arbete? Kontakta oss här

Dela artikeln:

Författare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.