inspiration kvinnliga vd:ar

Inspiration från kvinnliga vd:ar – en djupdykning i ledarskapet

publicerad 14 dec. 2023

Trots att andelen kvinnor i ledningsgruppen på börsen har ökat sen i fjol, är det fortsatt bara 12%. En siffra som vi anser är alldeles för låg. Vi vände oss därför till en grupp inspirerande kvinnliga vd:ar, på och utanför börsen, för att ta del av deras insikter och erfarenheter av ledarskapsrollen och för att få en än djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som rollen innebär.

Samarbetsrelation med styrelseordföranden

Majoriteten av de personer vi samtalat med ansåg att samarbetsrelationen med styrelseordföranden är positiv, respektfull och fungerar väl. De menade att styrelseordföranden är lagom insatt i viktiga frågor, transparent och tydlig utan dolda agendor. Man uppskattar det stöd styrelseordförande ger, att såväl avstämningar som diskussioner sker löpande och att man kan vända sig till styrelseordföranden som bollplank och stöd i tuffa strategiska frågor.

En utmaning som dock framkom var i de fall man upplevde att ordföranden hade för många parallella styrelseengagemang. I dessa fall ansågs ordföranden vara mindre påläst och uppfattades ha svårt att hålla en gemensam linje för vägen framåt. En generell önskan i dessa utmanande samarbeten var en mer långsiktig strategi.

Nyckeln till framgång

Som individer är vi olika och behöver och efterfrågar därmed olika saker för att lyckas. På samma sätt kan relationen mellan styrelseordförande och vd i bolag se väldigt olika ut. Våra övertygelser är därför att nyckeln till framgångsrika relationer och samarbeten är medvetenhet om hur dynamiken och kommunikationen påverkar det konkreta resultatet. Genom att engagera i en öppen och hälsosam kommunikation läggs grunden för gemensam tillväxt och framgång. Oavsett om det gäller individuella förhållanden eller gruppdynamik är psykologisk trygghet avgörande. Det är därför viktigt att aktivt arbeta med att skapa en stabil grund att bygga på.

De mest påtagliga utmaningarna

Många har vittnat om att ju högre upp i en organisation du kommer, desto ensammare blir det. Man skulle därför kunna likna vd:rollen vid ett timglas då du som vd har press på dig från båda hållen. Å ena sidan har du styrelsen och ägarna som ställer krav och förväntar sig resultat, å andra sidan medarbetarna och resten av organisationen. Och i många fall även från media.

En vd förväntas driva en tillväxtresa och öka lönsamheten så mycket som möjligt, parallellt med att hålla hårt i resurserna. Levererar du inte ett positivt kassaflöde kan du förvänta dig en negativ reaktion.

“Det är en konstant utmaning och en balans att väga olika intressenters behov och förväntningar.”

Gällande börsnoterade bolag är det inte överraskande att en återkommande utmaning är kapitalanskaffning och detta i ett nu pressat marknadsläge där konkurrensen om investerare är hög. Vidare är implementering av nya regelverk och efterlevnad av dessa, en stor utmaning. Man lyfter särskillt utmaningen i att implementera rätt processer för att på ett pragmatiskt sätt kunna hantera de ökade rapporteringskraven. Detta utan att bygga en stor administrativ stab. Att vara anpassningsbar och villig att omfamna och adaptera nya teknologier, likt artificiell intelligens, lyftes även det vara utmanande. Dels då man menar att det krävs en djup förståelse och kunskap för att kunna bedöma när man kan, och bör, använda sig av AI.

Framtidsutsikter och reflektioner

Så hur gör man då för att lyckas ta sig igenom dessa utmaningar i den volatila värld vi lever i? Ett konkret tips är att vara nyfiken; ständigt öppen och villig att lära. I dag räcker det inte längre att referera till det man en gång har lärt sig, för att lyckas behöver du vara villig att ta in ny information, vidareutbilda dig och vara öppen för nya sätt att se på världen. Man talar om det livslånga lärandet för att ha en möjlighet att navigera på bolagets resa framåt.

För att lyckas med detta kan och förväntas du inte vara bra på allt. Men det hjälper om du är bra på kritiskt tänkande och att sortera information, om du har en vilja att ständigt utvecklas och sist men inte minst – att du har förståelse för människorna i din organisation, är mänsklig i ditt ledarskap och då även önskvärt en hög emotionell intelligens.

Att få möjligheten att inspirera andra

Även om det kan blåsa och vara ensamt på toppen, blev vi glada när vi fick ta del av det starka engagemang de kvinnor vi samtalat med känner i sina roller. De gemensamma teman vi kunde utläsa från denna fråga var att man drivs av att leda i förändring och coacha sina medarbetare till att vidareutveckla sig själva och bolaget. Att skapa och bibehålla goda relationer med kunder och leverera ett lönsamt resultat. Och slutligen att genom sitt arbete kunna ha en positiv inverkan och kunna göra skillnad för såväl individer som samhälle.

Att vara en förebild

Att vara, eller uppfattas vara, en förebild är inte förknippat med en viss titel eller position. Definitionen av vad en förebild faktiskt är skiljer sig även den mellan individer. Om än att dessa skillnader inte bör bortses ifrån, så kunde vi ändå identifiera att det fanns en medvetenhet bland respondenterna att de kan uppfattas vara förebilder för många. Svaren vittnade om att kvinnliga ledare har ett ansvar i att dela såväl positiva erfarenheter och upplevelser, som de mer utmanande erfarenheter man har och som kommer med rollen som kvinnlig ledare idag.

De mest återkommande svaren handlade om att önska inspirera andra att våga mer, att visa för andra kvinnor att det går att nå höga positioner, att agera coach och mentor för att bygga kompetens och insikt i att kunna påverka stort i mångfald och inkluderingsfrågor. Allt för att inspirera och vara delaktig i att driva mot ett jämställt näringsliv. I diskussionen om manligt och kvinnligt ledarskap så går det inte att ignorera samtalet om föräldraskapet. Vad som blev tydligt i de dialoger vi har haft med kvinnliga vd:ar var just en vilja och önskan att bevisa motsatsen till den förlegade bild som ofta förknippas med kvinnliga ledare. Att kvinnliga ledare gör andra prioriteringar kring familjeliv än manliga ledare, vilket skulle begränsa arbetskapaciteten eller andra förutfattade meningar och diskrimineringsgrunder som tyvärr inte är så utdöda som de borde vara.

“Jag ser det som viktigt att jag kan förmedla att det går att ha en högprofilerad roll och vara förälder samtidigt.”

Det finns alltså en klar medvetenhet om vikten av att vara synlig i sitt ledarskap, och dela med sig av såväl framgångssagor, men kanske framför allt av de svåra utmaningar man tagit sig igenom. Inte för att lyfta fram sig själv, men för att få andra kvinnor att våga välja rätt väg på sina egna ledarskapsresor.

”Om någon kan inspireras och pushas av min resa så är det bara kul.”

Det goda ledarskapet

Självklart ställde vi även frågan kring vad kvinnor på ledande positioner anser vara ett gott ledarskap. Här betonades vikten av autenticitet, öppenhet och en stark koppling till den personliga identiteten. I samtalen framgick att ett gott ledarskap är synonymt med att vara en förebild som genom att skapa en positiv kultur och besitta förmåga att kunna fatta svåra beslut, kan inspirera och motivera sitt team på vägen mot det gemensamma målet. Många mjuka värden likt empati och respekt, kommunikationsförmåga och transparens samt personligt engagemang lyftes. Men inte utan ett tydligt strategiskt fokus och analytiskt tänkande. Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att det uppfattas vara viktigt.

Så går vi från ”know-it-alls” till ”learn-it-alls”

I en värld präglad av förändring och innovation är det alltså centralt att kunna omfamna ett dynamiskt tankesätt. Det fungerar inte längre att vara lärd utan du måste ha förmåga att lära nytt, och ibland till och med lära om. Detta då gamla sanningar hela tiden utmanas, särskilt i takt med den snabba teknologiska utvecklingen.

Även inspiratörer söker inspiration, och vi hoppas att vi med dessa insikter kan bidra till att sprida hoppet om en mer jämställd framtid. För att lyckas med detta tror vi att nyfikenhet blir en viktig egenskap för framtidens ledare. Vi uppmanar dig därför att ta dig tid för en stunds reflektion. Ställ dig själv frågan: när var du senast nyfiken?

Dela artikeln:

Kontakt

Ewa Kuszelewski
Senior Partner · Board Memberewa.kuszelewski@michaelberglund.se
Michaëla Berglund 
Senior Partner · Board Member · Founder HumanCoremichaela.berglund@michaelberglund.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.