Möt Patrik Peter, Managing Director för Michaël Berglund Board & Leadership Services

publicerad 6 maj 2024

Sedan 2018 har Patrik Peter varit en central medarbetare inom Michaël Berglund. För närvarande innehar han titeln Managing Director på Michaël Berglund Board & Leadership Services.

Med över 25 års erfarenhet inom arbetslivet, varav över nio år fokuserade på chefsrekrytering, ledarskapsbedömning och organisationsutveckling, besitter Patrik en omfattande kompetens inom ledarskapsrådgivning och rekrytering till företagsledning och styrelser. Några av Patriks tidigare erfarenheter inkluderar roller som kommunikationsdirektör på Migrationsverket, pressansvarig på Säkerhetspolisen och stabschef på Svenska Institutet. Dessutom har han haft en betydande närvaro som nyhets- och samhällsjournalist på Sveriges Radio, SVT och TV4.

Vi har intervjuat Patrik Peter och låtit honom dela med sig av sin expertis genom att svara på fyra frågor om styrelsearbete och utveckling av ledningsgrupper.

Hur viktigt är det med en bra styrelse?

Det är mycket viktigt. En styrelse har fått ägarnas förtroende att ta hand om bolaget och realisera ägarnas vilja. En bra styrelse kan skapa stora värden. Men för att det ska bli riktigt bra krävs det förstås ett fint samspel mellan styrelsen och den operativa ledningen. Ett sådan dynamik kan vara en enorm tillgång för ett företag eller organisation.

Om du jämför styrelser och ledningsgrupper, vilka är skillnaderna mellan ett gott styrelsearbete och ett effektivt ledningsgruppsarbete?

I grunden handlar det i båda fallen om en grupp människor som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. För att det ska fungera riktigt bra behöver det finnas psykologisk trygghet i gruppen, en delad målbild som alla förstår och accepterar samt en vilja hos var och en att hjälpa gruppen att lyckas med den gemensamma uppgiften. Integritet och självinsikt är centrala aspekter hos alla seniora ledare, oavsett om de sitter i en styrelse eller är en del av ledningsgrupp.

Vi hjälper både styrelser och ledningsgrupper att fungera lite bättre. De gemensamma dragen är att det finns en ordförande eller vd som vill lite mer, som har självinsikt och som inser att även de som redan är duktiga kan bli vassare med coaching och stöd.

Men det finns förstås stora skillnader mellan en styrelse och en ledningsgrupp. Det handlar både om de olika rollerna och de olika förutsättningarna. Den operativa ledningen ska ju implementera styrelsens beslut, se till att bolagets strategiska planer genomförs och leda organisationens verksamhet. En praktisk skillnad är att personerna i ledningsgruppen träffar varandra avsevärt oftare än vad personerna i styrelsen gör. Ledningsgruppen arbetar ju minst heltid i bolaget och har av förklarliga skäl också mer detaljerade kunskaper om verksamheten.

En effektiv ledningsgrupp har definierat vilka utvalda affärskritiska frågor som ledningsgruppen ska fokusera på, gruppen hjälpas åt med det gemensamma uppdraget och att ha ett helhetsperspektiv. Det finns också tydliga ”spelregler” för arbetet i ledningsgruppen.

En bra styrelse fungerar som en skicklig sparringpartner till vd och den operativa ledningen. En sådan styrelse fungerar dynamiskt och kan pendla mellan att stötta, utmana och följa upp. En bra styrelse hjälper ledningen att höja blicken och se andra eller fler perspektiv.

Vad utmärker en bra styrelseledamot?

Jag skulle vilja framhäva fem egenskaper; integritet, gott omdöme, lugn, strategisk höjd och förmåga att processa mycket information.

Integritet, gott omdöme och lugn

Det är helt avgörande att styrelsen kan skapa förtroende för sig själv, både internt och externt. Som ledamot behöver du därför uppträda med integritet, vara en person som andra kan lita på, och som lever som du lär. När man pratar om gott omdöme syftar man oftast till förmågan att fatta bra beslut. Men det handlar också om att ta ansvar för de beslut som fattats och varit mindre bra, ta ansvar för dessa, rätta till dem och lära sig av sina misstag.

Även förmågan att kunna tillföra ett lugn till styrelsearbetet och till den operativa ledningen är viktig. De flesta bolag upplever både medvind och motvind. Då är det viktigt att styrelsen kan tillföra stabilitet och kan hjälpa organisationen hantera också jobbiga perioder.

Det är också något som på olika sätt visar sig i vår senaste Ledarskapsrapport. I rapporten lyfts beteenden ligger i linje med detta; t.ex. att vara sann mot sina värderingar, att ha självinsikt, att kunna anpassa sig till förändrade förhållande och att ha ett growth mindset.

Förmågan att processa information och behålla den strategiska höjden

En bra styrelseledamot kan även ta till sig mycket information, sortera den och se vad som är mest relevant. Det handlar också om att ha förmågan – och viljan – att sätta sig in i nya saker. Helt enkelt att vilja lära sig nytt och inte tro att du redan kan det mesta eftersom du har lång erfarenhet. Att främja nyfikenhet och öppenhet samt avsätta tid för eget och andras lärande ansågs av 39 % av ledarna i vår undersökning vara viktigt för att möta nuvarande utmaningar i omvärlden.

Strategisk kapacitet är en annan framträdande egenskap hos en bra styrelseledamot. Att se bortom de uppgifter som ligger precis framför, ha koll på de långsiktiga målen och att bedöma hur förändringar på marknaden och samhället kan komma att påverka bolaget, både när det gäller möjligheter och hot. Det handlar om att hjälpa vd och den operativa ledningen att höja blicken. Att anpassa sig snabbt till förändrade förhållanden och främja flexibilitet för att hantera komplexitet, vilket hela 57 % av ledarna i vår undersökning ansågs vara en nödvändig förmåga.

När det gäller erfarenheter är det en fördel med en bredd, att du som ledamot har varit med om olika saker, helst från företagsledande befattningar. Det är även fördelaktigt om styrelsen i sin helhet kompletterar varandra, och att man försöker undvika att tillsätta ledamöter som har allt för lika erfarenheter. Detta både när det gäller bransch och kompetens.

Varför fortsätter styrelseutbildningar att vara populära?

Många personer, både erfarna styrelsearbetare och nya styrelsemedlemmar, är ambitiösa och vill förbättra sina kunskaper och färdigheter. Kraven och förväntningar på styrelser har också ökat. Styrelseutbildningar erbjuder en plattform för kompetensutveckling där du kan få nya insikter, utbyta erfarenheter och vidga ditt kontaktnät.

I våra olika styrelseutbildningar jobbar vi medvetet och systematiskt med att ha flera olika föreläsare för att skapa en större dynamik, vi bygger in olika moment som ska underlätta nätverkande och vi uppmuntrar till fortsatt lärande genom olika nätverksträffar och fördjupande utbildningar.

Vidareutbildning – en av de vanligaste och viktigaste lösningarna för ledarna

I vår senaste Ledarskapsrapport frågade vi respondenterna vilka utmaningar deras organisationer står inför givet det rådande affärsklimatet. Ledare inom privat sektor pekade främst ut det osäkra marknadsläget och de kortsiktiga operativa utmaningarna som hindrar den strategiska agendan. Medan ledare inom offentlig sektor även menade på att man saknar de ekonomiska resurserna för att driva nödvändig förändring.

Någon skulle därför kunna hävda att det bästa sättet att möta dessa utmaningar skulle vara att hålla igen på utgifter, skära ner på personalstyrkan och lägga investeringar på is. Ledarna som deltagit i vår undersökning resonerar dock annorlunda. De menar att det är otroligt viktigt att tillföra ny extern kompetens (44 %), satsa än mer på innovation (43 %) och stärka den interna kompetensutvecklingen (37 %). Du kan läsa mer om detta, och ta del av fler intressanta insikter i rapporten här.

Detta understryker alltså vikten av att ständigt vidareutveckla sin kompetens för att vara à jour  med det rådande affärsklimatet och den föränderliga omvärld vi lever i för att på bästa sätt kunna rusta organisationen för att klara komplexa utmaningar. Oavsett om du är verksam som ledare i en ledningsgrupp eller i en styrelse.

Dela artikeln:

Kontakt

Patrik Peter
Managing Director Board & Leadership Servicespatrik.peter@michaelberglund.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.