Så kan styrelsen stötta när krisen inträffar

publicerad 27 juni 2023

Förr eller senare drabbas de flesta bolag av en kris. Det kan vara allt ifrån en säkerhetskatastrof, hållbarhetsskandal eller en händelse i direkt koppling till den nu rådande lågkonjunkturen. Oavsett vilken typ av kris som inträffar när man minst anar det är en sak säker – pressen på styrelsen är stor.  

För att minimera de skadeverkningar en kris kan medföra behöver styrelsen ha en väl utarbetad krisberedskap och ha kompetens i krishantering. Att arbeta krisförebyggande i goda tider är dock inte en självklarhet. I våra styrelseutvärderingar ser vi att just styrelsers arbete med risker ofta hamnar bland de områden som behöver utvecklas.

Proaktivitet – en nödvändighet

Att arbete proaktivt med riskhantering är nödvändigt för att bättre kunna förhålla sig till en kris när den väl inträffar. Under våra styrelseutbildningar inom kris och kommunikation delar vi med oss av ett antal tips man som styrelse kan arbete med för att öka proaktiviteten och säkerställa att man är mer förberedd inför en kris.

  • Identifiera och säkerställ att det finns uppföljning av risker som gäller förtroendekapital. Fokusera inte bara på operativa, strategiska och finansiella.
  • Se till att det finns förutsättningar för en sund företagskultur.
  • Skapa förutsättningar för ett sunt ledarskap – där värderingar och löften infrias.
  • Godkänn budskapsplattform för hantering av komplexa frågeställningar.
  • Fastställ ställningstaganden i viktiga frågeställningar där bolaget identifierat förtroenderisker.
  • Säkerställ att det finns system för uppföljning och kontroll av informationspolicy/kommunikationspolicy och att informationsgivningen är öppen, transparent och korrekt, relevant och tillförlitlig.
  • Ta en aktiv roll som pålitlig rådgivare i krissituationer.

Förutom dessa medel framhävs ofta vikten av att arbete med omvärldsbevakning och scenarioanalys.  Just omvärldsbevakning är även detta ett område vi ofta ser i våra utvärderingar ofta brister bland svenska styrelser och man har ofta inte ett strukturerat förhållningssätt för omvärldsbevakning.

Styrelsens roll i krishanteringsarbetet

Oavsett hur proaktiv man är, kommer krisen förr eller senare alltid knacka på dörren i någon omfattning. Så vad gör man då när man befinner sig mitt i den?

Erfarna styrelseproffs poängterar vikten av balans och trygghet. Vikten av ordföranderollen men också att fortsätta blicka framåt och inte tappa utvecklingsambitionerna även när det är kämpigt.

Mia Brunell poängterar i sitt tal vid utdelning av Guldklubban 2020 ordförandens viktiga roll under en kris och att det krävs ett nära samarbete mellan ordförande och vd. “Som ordförande måste man därför vara extra tillgänglig och försäkra sig om att ledningen mår bra och orkar med att arbeta med krisen.“

Hon påpekade då även det viktiga i att fortsätta blicka framåt och ta beslut som sen kan justeras, för att behålla styrfarten. Genom att bidra med tydlighet om riktning även under osäkerhet så kan en styrelse bidra med att bolaget rör sig i rätt riktning och navigerar genom krisen. “Även om man navigerar några grader fel, så är det absolut bättre än att vara stillastående”.

Staffan Bohman, ordförande i Electrolux styrelse, berättade i Di att ”Det handlar om ett samspel mellan styrelse och ledning, som börjar med att man kommer överens om hur bilden ser ut och därefter landar i ett klokt åtgärdsprogram.” Han nämner även vikten om att fortsätta blicka framåt och inte fastna i att enbart hantera krisen. ”För att inte tappa handlingsfrihet behöver man agera utifrån det korta perspektivet – utan att skada det man eftersträvar på lång sikt”.  Det är avgörande att fortsätta investera och för många företag i kris handlar det inte om ett stopp utan är en fråga om att lista de viktigaste utvecklingssatsningarna, vad som kan senareläggas eller i värsta fall stryka, utan att det får för stora effekter långsiktigt.

I Board Values  samtal med ordföranden märker vi helt klart av ett ökat arbete för styrelsen och ordföranden under dessa tider. Det ställer större krav på medlemmar och större krav på snabbt beslutfattande i kritiska situationer. I en alltmer oberäknelig omvärld behöver vi vara mer beredda och involverade i riskhantering och kanske kan den senaste tidens turbulens göra oss mer förberedda för morgondagens utmaningar. Vi på Board Value stöttar ledning, ägare och styrelser i relevanta frågor som dessa. Kontakta oss om du vill veta mer.


Källor: Nordman-Knutson, H. (2019). En föreläsning om kriser för styrelser 2019. Stockholm, Sverige. | Kan styrelsen förbereda sig för en kris? Peter Sponbergs | Styrelseproffsens råd: så klarar företaget en kris, Di.se | Mia Brunell Livfors om ordförandeskap i kristider, Di.se

Dela artikeln:

Författare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.