#boredatwork – TikTok-trenden som bör oroa företagsledare

publicerad 18 juni 2024

På TikTok har det skett en explosionsartad ökning av inlägg under hashtaggen #boredatwork. Trenden avslöjar ett växande problem bland den yngre generationen och skapar en missvisande bild av arbetsmarknaden. Något som kan komma att påverka organisationer negativt och därför inte bör förbises av företagsledare.  

En signal om missnöje på arbetsplatsen

Trenden antyder att många anställda känner sig olyckliga och fastlåsta i sina roller, och inte ser några tydliga utvecklingsmöjligheter. De känner sig helt enkelt inte engagerade eller inspirerade på jobbet. Trots att TikTok främst når Generation Z, en målgrupp som i stor utsträckning ännu inte nått seniora ledarskapsroller, bör du som ledare inte ignorera denna trend.

Vi har tidigare lyft fram problematiken med quiet quitters och konstaterat att endast 23 % av arbetskraften i Sverige idag är engagerade enligt den senaste Gallup-rapporten.

Men är detta missnöje och den tristess som kommuniceras genom hashtaggen verkligen något nytt? Formatet och dess genomslag må vara annorlunda än vad vi tidigare sett. Men människor kommer alltid förr eller senare bli uttråkade – det är oundvikligt och ligger i vår natur. För dig som ledare handlar det därför om att se tristessen som en möjlighet att hitta nya sätt att engagera dina medarbetare, och få de att se hur de bidrar till företagets mission.

Uttråkade medarbetare – så identifierar du källan till problemet

Det finns en uppsjö av forskning som visar att uttråkade medarbetare är mindre produktiva och presterar sämre än sina kollegor. Något som i förlängningen även kan resultera i psykisk ohälsa, högre personalomsättning och förlorad talang.

Samtidigt finns det forskning som hävdar det motsatta och menar på att tristess främjar möjlighet till självreflektion, bättre självkännedom och på sikt även kreativitet. Det är dessa möjligheter som du som ledare ska försöka ta vara på. Men för att dina medarbetare ska komma över den upplevda tröskeln av en oproduktiv tristess och lyckas omvandla den till något konstruktivt kan de behöva din hjälp och stöttning.

Genom att ställa tre till synes enkla frågor kan du och dina medarbetare få bättre insikt kring vad det är som anses omotiverade, oinspirerande och rent ut sagt tråkigt. Och samtidigt finna nya vägar till engagemang och inspiration.

  1. Vad anser du vara mest meningsfullt i din roll?
  2. Hur mycket erkännande upplever du att du får för ditt arbete?
  3. Hur väl anser du att din prestation går i linje med företagets mål?

Fler strategier för att vända missnöje till engagemang

När du och dina medarbetare identifierat frustrationsmomenten  blir det lättare att gemensamt ta fram en plan för att motverka den upplevda tristessen. Denna process handlar till stor del om coachning och uppmaning till självreflektion.

Viktigt att komma ihåg är att det finns olika typer av tristess som beror på olika orsaker och resulterar i olika beteendemönster. Som ledare kan du vidta flera åtgärder för att förhindra tristess och öka produktiviteten hos dina medarbetare.

  1. Tydliggör syftet och värdet av arbetet: Hjälp dina medarbetare att förstå hur deras arbete bidrar till företagets övergripande mission. Arbeta med attt ge kontinuerlig feedback och visa hur deras prestationer är kopplade till företagets mål. Medarbetarna vill känna att deras arbete har betydelse. Genom att regelbundet reflektera över och utvärdera arbetsuppgifterna kan du upprätthålla högt engagemang och motivation.
  2. Strategisk och proaktiv planering av arbetsuppgifter: I alla roller finns monotona och administrativa uppgifter. Balansera dessa med mer engagerande uppgifter för att hålla arbetet varierat och motiverande. Var som ledare transparent i din kommunikation om perioder med hög arbetsbelastning. Lyckas du med detta kan du förebygga negativa känslor, vända fokuset mot de positiva aspekterna och därmed förhindra uttråkning. Något som kan leda till högre produktivitet och engagemang från dina medarbetare.
  3. Lyft fram medarbetarnas styrkor: Identifiera och uppmärksamma den inre potentialen hos dina medarbetare. Genom att göra detta inspirerar du dem att anta och driva nya projekt som ligger inom deras kompetensområden, samtidigt som de utmanar sig själva och vidareutvecklar sig själv och organisationen. Uppmuntra dina anställda att reflektera över vilka uppgifter de finner mest givande och ge dem stöttning i att anpassa sina arbetsuppgifter för att maximera deras prestation och engagemang.

Genom att implementera dessa strategier kan du som ledare skapa en arbetsmiljö som främjar engagemang, minskar tristess och ökar produktiviteten bland dina medarbetare. Att erbjuda meningsfulla uppgifter och utöva strategiskt ledarskap utgör nyckeln till att forma en engagerad och effektiv arbetsstyrka.

Det är också en möjlighet att stötta dina medarbetare i deras personliga och professionella utveckling, vilket kommer att gynna både ditt team och hela organisationen.

Förändringen börjar i ledningsgruppen

Riktigt bra ledarskap och effektiva team bygger på förtroende och målmedvetenhet – och en vilja att utvecklas. Och all förändring börjar inifrån, där ledningsgruppens engagemang är avgörande för att skapa en positiv arbetsmiljö. Vill du veta mer om hur du kan arbeta aktivt med att öka engagemanget hos dina medarbetare? Vi erbjuder ett gediget utbud av ledningsgruppsutveckling och ledarskapsstöd för att ge dina ledare bättre förutsättningar att lyckas. Läs mer om våra strategiska tjänster inom ledarskapsutveckling, eller kontakta Patrik Peter för att få veta mer.


Källor: State of the Global Workplace: Global Insights, Gallup | The Benefints of being Bored at Work, Harvard Business Review

Share article:

Kontakt

Patrik Peter
Managing Director Board & Leadership Servicespatrik.peter@michaelberglund.se

Sign up for our newsletter

Get the latest news on leadership, board engagement and career development. You’ll find out about our publicly advertised jobs and upcoming leadership courses, and get invitations to seminars and events you won’t want to miss.